Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חוק ההגבלים העסקיים

Michael Decker

Nir Plesser

לאחר שבחנתי מספר משרדים לייצוג, בחרתי במשרד דקר, פקס, ושות' ולא התחרטתי. זכיתי ליחס אישי בטיפול המשפטי בתיק שלי, ומורן אשר ליוותה אותי בייצוג גילתה בקיאות וחריצות בתיק ותמיד הייתה זמינה לשאלותיי. לאור שביעות רצוני המלצתי גם למכרים נוספים לפנות למשרד

התחרות בישראל אינה פועלת בוואקום. חוק ההגבלים העסקיים מסדיר נושא זה. אם תהיתם מה פירוש מושגים כגון: הסדר כובל, מונופולין או מיזוג, אתם מוזמנים לקרוא את המאמר הבא מאת משרד עורכי הדין שלנו אשר יבהיר לכם תחת אילו כללים מתנהלת התחרות במשק הישראלי.

חוק התחרות הכלכלית תשמ"ח-1988 (להלן: "חוק התחרות הכלכלית", "החוק") הוא החוק שמסדיר את תחום ההגבלים העסקיים בישראל. מטרתו של החוק היא לקדם תחרות במשק בישראלי ולמנוע ניצול לרעה של כח ותחרות לא הוגנת.

חוק זה, לשעבר חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, אושר בכנסת בשנת 1988 והחליף את חוק ההגבלים העסקיים משנת 1959. שם החוק שונה בשנת 2019, במסגרת תיקון לחוק שהכניס בו שינויים ועדכונים.

מכח החוק, הוקמה רשות התחרות – הגוף שמפקח על התחרות בישראל. בראש הרשות עומד הממונה על התחרות. כמו כן מכח החוק הוקם בית הדין להגבלים עסקיים.

אם כן, במקום הרשות להגבלים עסקיים, כיום נקראת הרשות "רשות התחרות", ובמקום הממונה על ההגבלים העסקיים, כיום מדובר בממונה על התחרות.

חוק ההגבלים העסקיים

מהם הגבלים עסקיים?

ע"פ חוק התחרות הכלכלית, הגבל עסקי הוא הסדר כובל, מונופולין או מיזוג חברות. תחום ההגבלים העסקיים נועד למנוע מגבלות על קיומה של תחרות עסקית וכלכלית חופשית במשק הישראלי ומהלכים של יצירת תחרות לא הוגנת. החוק מיועד לוודא שהתחרות במשק תהיה הוגנת, חופשית ושווה עד כמה שאפשר, כדי לאפשר יעילות כלכלית, הקצאת משאבים יעילה, הורדת מחירים, יזמות וייצור יעיל.

ההנחה בבסיס החוק היא שתחרות היא דבר חיובי, ויש להסיר מכשולים שפוגעים בתחרות החופשית.

בדנ"א 4465/98 טבעול (1993) בע"מ נ' שף-הים (1994) בע"מ, פ"ד נו(1) 56 התייחס השופט חשין לנושא של הגבלים עסקיים ותחרות, וקבע כי תחרות חופשית חיונית להגברת היעילות במשק, לפיתוחו של המשק ולצמיחתו. התחרות היא הערובה האופטימלית להשגת המוצר והשירות הטובים ביותר בתנאים הטובים ביותר. כן נקבע, כי תחרות מעודדת יוזמות חדשות, ומביאה להחלפתם של גורמי ייצור ישנים בגורמי ייצור יעילים וטובים מהם. תחרות מסייעת לנייד משאבים לאפיקי פעילות מועילים יותר. בנוסף, התחרות החופשית מהווה יסוד חשוב בעקרון תקנת הציבור, ונועדה בראש ובראשונה להגן על הצרכנים.

התחרות היא אבן יסוד בכל שיטת משטר דמוקרטי, שכן היא סממן בולט של חירות הפרט להגשמת האוטונומיה שלו. בשמירה על התחרות החופשית ובהגשמתה, יש משום מניעת ריכוז יתר של כח בידי השלטון או  גופים מונופולים פרטיים.

במה מטפל חוק ההגבלים העסקיים?

חוק התחרות עוסק במספר תחומים מרכזיים, שמטרתם לעודד תחרות חופשית ולמנוע ריכוזיות וניצול לרעה של כח, ואלו הם:

הסדרים כובלים

סעיף 2 (א) לחוק מגדיר מהו הסדר כובל, וקובע כי הסדר כובל הוא הסדר שנעשה בין בני אדם אשר מנהלים עסקים, ואחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן שעלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שלא מהווה צד להסדר. כלומר: ההגבלה של צד אחד לפחות בפעילותו העסקית פוגעת בתחרות החופשית במשק.

הסדרים כובלים מכונים לעתים "קרטלים". יש הסדרים כובלים אופקיים בין גופים באותו תחום פעילות ויש הסדרים כובלים אנכיים בין גופים שנמצאים בתחומי פעילות שונים באותה שרשרת ייצור.

סעיף 2 (ב) קובע, כי מבלי לגרוע מהגדרת ס"ק (א), יראו כהסדר כובל הסדר שהכבילה נוגעת בו לאחד מאלה:

  1. המחיר שיידרש, יוצע או ישולם
  2. הרווח שיופק
  3. חלוקת השוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו.
  4. כמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם.

כלומר, כאשר מדובר בהסכמה "מאחורי הקלעים" ביחס לנושא אחד מהנ"ל, ההסדר יהיה הסדר כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים.

סעיף  3 קובע, כי על אף האמור, ישנם הסדרים שלא יראו בהם הסדרים כובלים, כגון: הסדר שהכבילות שלו נוגעות לזכויות שימוש בפטנט או במדגם והסדר בין מי שנותן לאחר זכות במקרקעין לבין מי שרוכש את הזכות, כאשר הכבילות נוגעות לסוג הנכסים או השירותים בהם יעסוק רוכש הזכות באותם מקרקעין.

החוק קובע, כי מי שמעוניין לעשות הסדר כובל, יגיש בקשה לבית הדין להגבלים עסקיים לאישור ההסדר. בבחינת הבקשה אם לאשר את ההסדר, בית הדין ישקול שיקולים הנוגעים לטוב. הציבור ויחליט.

במקרים מסוימים ניתן לקבל פטור מקבלת אישור (סעיף 14 לחוק).

מונופולין

החוק קובע, כי בעל מונופולין הוא אדם שחלקו בכלל האספקה של נכסים או בכלל רכישתם, בכלל מתן שירותים או בכלל רכישתם, עולה על 50%. מונופולין הוא גם כאשר אדם מחזיק בכוח שוק משמעותי ביחס לאספקת נכסים או רכישתם, או ביחס למתן שירותים או רכישתם.

המטרה של רשות התחרות היא למנוע היווצרות מונופולים ומצבים שבהם גורמים בעלי כח שוק גדול מדי יפגעו בתחרות החופשית.

החוק קובע בסעיף 30, כי אם הממונה על התחרות ראה כי כתוצאה מקיומו של מונופולין או מהתנהגותו של בעל מונופולין, נפגעת התחרות בעסקים או שהציבור נפגע, הוא רשאי לתת לבעל המונופולין הוראות בדבר הצעדים שעליו לנקוט כדי למנוע את הפגיעה.

סעיף 30א. קובע, כי בעקבות פנייה של הממונה, בית הדין רשאי להורות לבעל מונופולין למכור נכס שבידו, כולו או חלקו, אם החליט שיש בכך כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בתחרות בעסקים או בציבור.

אם כן, החוק מסדיר פעולות מונופולין ומאפשר בדרכים שונות למנוע מצבים של ריכוזיות יתר, אשר תפגע בתחרות החופשית.

מיזוג חברות

תחום נוסף שבו עוסק חוק התחרות הכלכלית הוא אישור מיזוגים בין חברות או מניעת מיזוגים בין חברות, ורכישת חברות בידי חברה גדולה ששולטת בשוק. הממונה על התחרות בוחן בכל מקרה ומקרה האם המיזוג יפגע באופן משמעותי בתחרות באותו ענף או שהציבור ייפגע. במקרים מסוימים, כאשר התשובה תהיה חיובית, הממונה יתנגד למיזוג או יתנה אותו בתנאים.

החוק אוסר על חברות להתמזג בטרם ניתנה הודעת מיזוג לממונה והסכמתו התקבלה. ואם הסכמתו מותנית – לפי התנאים שקבע.

מהפרק העוסק במיזוג חברות עולה, כי החוק מציג דרישות דווקניות מאוד שיש לעמוד בהן כדי לבצע מיזוג. המטרה, כאמור, היא ברורה – למנוע תחרות בלתי הוגנת ומצב שבו הציבור ייפגע בשל פעולת המיזוג והשלכותיה.

הגבלים עסקיים – ידע ומקצועיות

תחום ההגבלים העסקיים הוא תחום מתפתח, וחוק ההגבלים העסקיים הוא חוק מורכב, שמצריך ידע רב ומקצועיות ביישומו ובפעולה לפי הוראותיו. פתיחת הליכים משפטיים בשל הפרת כללי ההגבלים העסקיים והגשת תביעות נזקיות וייצוגיות בשל הפרת הוראות החוק אינם תופעות נדירות במחוזותינו. על כן, חשוב לקבל ייעוץ משפטי מתאים כדי להגיע לתוצאה הרצויה.

במשרד עורכי הדין שלנו ישנם עורכי דין בעלי ניסיון וידע רב בתחום התחרות וההגבלים העסקיים. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בנושא.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top