Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חובת דיווח של ארגוני עובדים הפועלים בתור אגודות עותמאניות

Joshua Pex

Gady Michalovitz

מקצועיות,סובלנות ואנושיות ראויה להערצה, אין לי ספק שהם העורכי דין הטובים ביותר בתחומם.
מוקיר ומעריך מאוד.

בשנת 2021 נקבעה לראשונה חובת דיווח בקרב ארגוני עובדים הפועלים בתור אגודות עותמאניות. חובות אלה מהוות חלק ממהלך שעוגן בתקנות להחלת שקיפות בקרב אגודות עותמאניות. שינוי דרמטי זה במצב המשפטי מחייב את ארגוני עובדים אלה לפרסם נתונים כספיים ופרטים נוספים אודות פעילותם, ולאפשר לחבריהם לעיין בנתונים. כיצד מוגדרות חובות אלה, באיזה אופן יתאפשר העיון בנתונים ומה יקרה בסיטואציות בהן הנתונים יישארו חסויים? על כך ועוד יסביר להלן עורך דין יהושע פקס, מומחה לדיני תאגידים ועמותות ממשרדנו.

משרד עורכי הדין שלנו, אשר לו סניפים בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני תאגידים ודיני עבודה. משרדנו מעניק שירותי ייעוץ וייצוג עבור תאגידים מסוגים שונים, לרבות עמותות ואגודות עותמאניות, וכן מגוון שירותים משפטיים בנושאים כגון חובות שקיפות ודיווח, סכסוכים בין חברי האגודות, ייצוג בהליכי גישור ובוררות ועוד.חובת דיווח של ארגוני עובדים הפועלים בתור אגודות עותמאניות

ארגוני עובדים ואגודות עותמאניות – למה הכוונה?

בישראל פועלים מספר ארגוני עובדים, כגון הסתדרות העובדים הכללית, הסתדרות המורים, ההסתדרות הרפואית, אגודת העיתונאים ועוד. ארגונים אלה פועלים על מנת לממש זכויות עובדים ולשפר את תנאי ההעסקה של עובדים בתחומים ובמגזרים השונים. לאור מטרות חשובות אלה, חשיבותם של ארגונים עובדים היא עצומה, וקיומם העצמאי הוא דבר חיוני להתנהלות הבריאה של המשק הישראלי.

ואולם, באופן מעט פרדוקסלי, עד לאחרונה לא הטילה המדינה חובות דיווח ושקיפות על מרבית ארגוני העובדים בישראל. הסיבה המרכזית לכך היא שרוב הארגונים הוקמו לפני קום המדינה, ופעלו בתור אגודות עותמאניות. צורת התאגדות ישנה זו באה לעולם בתקופה שבה לא יוחסה חשיבות רבה כמו היום לנושא של שקיפות בקרב תאגידים. חוקים מאוחרים יותר המחילים חובות שקיפות, כמו חוק העמותות, לא חלו על אגודות עותמאניות, לרבות על ארגוני עובדים המאוגדים בתור אגודות עותמאניות. הארגונים לא היו מחויבים מבחינה משפטית לפרסם נתונים כספיים ואחרים אודותם, אף לא לחבריהם.

תקנות השקיפות על אגודות עותמאניות, שנכנסו לתוקף בשנת 2021, הביאו לשינוי התמונה ולמצב דברים חדש. שינוי משמעותי זה מצריך התארגנות מחדש של ארגוני העובדים על מנת להתאים את עצמם לחוק החדש, ומאפשר לציבור הרחב, או לכל הפחות לחברים בארגונים, להיחשף לראשונה למידע רב אודות הארגונים. להלן נסביר על הכללים החדשים בנושא ומה הם קובעים.

מה הכללים החלים על ארגוני עובדים?

ארגוני העובדים הפועלים כאגודות עותמאניות נכללים תחת מאגר האגודות העותמאניות החדש, אשר מנוהל על-ידי רשם העמותות. הארגונים מחויבים לדווח לרשם העמותות על שמם, כתובתם ומספרי הטלפון שלהם, והם עשויים להידרש לדווח על פרטים נוספים שידרוש הרשם על פי חוק. לציבור הרחב תהא גישה למאגר ויכולת לקבל את המידע הנ״ל על ארגוני העובדים באתר האינטרנט של רשם העמותות.

בנוסף, מחייבות תקנות השקיפות החדשות את הארגונים להגיש דיווח הכולל, בין היתר, פרטים אודות מטרותיהם, פרטי התקשרות ופרטי נושאי המשרה בהם. כמו כן, קיימת חובת הגשת דיווח שנתי לפי התקנות. במסגרת חובה זו יש לדווח על נתונים כספיים נבחרים ומאזן כספי, בנוסף לחובת הדיווח הנ״ל. ואולם, התקנות קובעות התאמות מיוחדות לארגוני עובדים, לפיהן ארגונים אשר התקנון שלהם מאפשר עיון של חברי הארגון בדוח הכספי, צמצם את חובת הדיווח של הארגונים לרשם. למשל, הם יהיו פטורים מהגשת מאזן כספי.

מה ההשלכות של אי מילוי חובת דיווח מצד ארגוני עובדים?

התקנות אינן מציינות במפורש סנקציות כלשהן אשר יוטלו על אגודות אשר לא יעמדו בהוראות הנ״ל. עם זאת, התקנות נקבעו בהתאם לחוק העותמאני על אגודות, הקובע כי ניתן להטיל קנסות על אגודות בגין אי מילוי אחר הוראותיו. בהתאם, ארגונים שלא תתקיים בהם השקיפות הנדרשת עלולים להיחשף להטלת קנסות וסנקציות נוספות. כמו כן, לאור החלת חובות העיון והנגשת הנתונים הכספיים לחברים בארגונים, ארגוני עובדים שלא ימלאו אחר הוראות אלה או שימנעו מחבריהם גישה למידע עשויים להיות חשופים לתביעות משפטיות.

חובת דיווח בקרב ארגוני עובדים – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני תאגידים ועמותות

במאמר זה הסברנו בהרחבה לגבי חובת דיווח של ארגוני עובדים בישראל, בעקבות כניסתן לתוקף של תקנות השקיפות על אגודות עותמאניות. לכל שאלה וסיוע בנושא, עורך דין מומחה ומנוסה בתחום העמותות ממשרדנו ישמח לעמוד לשירותכם. ניתן ליצור קשר עם עורך דין ממשרדנו באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top