Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תפקיד האסיפה הכללית בחברה

Michael Decker

Libi Portnov

אומנם באיחור אך עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא... אז רציתי להגיד תודה לנחמה האלופה מהמשרד שלכם שליוותה תמכה ולחמה את מלחמותינו ובפה מלא ניתן להגיד "ניצחנו"
ממליצה בחום , בכל נושא שקשור ברשויות לצערי חוויתי את זה על בשרי ללא עו"ד טוב אין סיכוי להתמודד ... בקיצור לתודה לצוות של אלופים נחמה ומיכאל תודה רבה.

האסיפה הכללית של כל חברה, המורכבת מבעלי המניות שלה, ממלאת תפקיד מכריע בהנחיית הפעילות הארגונית. אילו תיקונים היא עשויה להעביר בשם החברה, ומה סמכויותיה?

משרדנו מתמחה בדיני חברות ועומד כאן לרשותכם. אנא פנו אלינו אם יש לכם שאלות.

מהי אסיפה כללית?

אסיפה כללית יכולה להיות אסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה, כשהאחרונה רלוונטית לחברה פרטית ויש לה נהלים משלה לעניין כינוסה וקבלת החלטות. על חברה לקיים אסיפה שנתית מדי שנה ובתקופה שלא תעלה על 15 חודשים מאז האסיפה הקודמת.

האסיפה הכללית בחברה

מה תפקידה של האסיפה הכללית?

לאסיפה הכללית סמכויות רחבות. היא פועלת כמעין גוף רגולטורי עבור החברה, מנחה את פעילותה, מבצעת תיקונים בתקנון, ממנה דירקטורים ומאמצת מדיניות המשפיעה עליה באופן משמעותי.

סמכויות האסיפה הכללית הן:

  1. אישור תקנון החברה והצבעה על הצעת תיקונים בהוראותיו;
  2. נטילת סמכויות הדירקטוריון במקרים בהם הוא מנוע מלבצע את הנחיותיו בעצמו;
  3. מינוי רואה החשבון המבקר של החברה;
  4. מינוי דירקטורים חיצוניים בחברה;
  5. אישור עסקאות שהחוק מחייב עבורן את אישורה של האסיפה הכללית;
  6. ביצוע הגדלות או הפחתות בהון הרשום של החברה;
  7. קבלת החלטה על מיזוג החברה עם אחרת; וכן
  8. החלטה על פירוק החברה.

ניתן לראות בבירור, כי לאסיפה הכללית יש סמכויות רחבות לקבוע כיצד לנהל את החברה.

האם החברה יכולה להטיל מגבלות על האמור לעיל?

אין להגביל את סמכויות האסיפה הכללית האמורות לעיל על ידי החברה. עם זאת, החברה רשאית לבחור להרחיב את הסמכויות הנ"ל בתקנון שלה.

מינוי ופיטורי דירקטורים הם חריג לכלל זה. התקנון עשוי להגביל את סמכויות האסיפה הכללית בעניין זה.

זכויות הצבעה

החלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע אחרת בחוק או בתקנון. ככלל, כל מניה תזכה את בעליה בקול אחד, אם כי החברה רשאית לקבוע בתקנון זכויות הצבעה שונות.

פנו למומחים בישראל לדיני חברות:

בין אם אתם מעוניינים לרשום חברה בישראל, ללמוד אילו אורגנים תאגידיים חייבים להיות בחברה, זקוקים לעזרה בהגשת דוחות שנתיים או מנהלים משא ומתן בעניין תהליך מיזוג מסובך, משרדנו עומד לשירותכם. קבעו פגישה או ייעוץ בכתובת:

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top