Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ביקורת מוסדות חינוך והשלכותיה המשפטיות

Michael Decker

Nir Plesser

לאחר שבחנתי מספר משרדים לייצוג, בחרתי במשרד דקר, פקס, אופיר ולא התחרטתי. זכיתי ליחס אישי בטיפול המשפטי בתיק שלי, ומורן אשר ליוותה אותי בייצוג גילתה בקיאות וחריצות בתיק ותמיד הייתה זמינה לשאלותיי. לאור שביעות רצוני המלצתי גם למכרים נוספים לפנות למשרד

מוסדות חינוך בישראל נתונים לביקורת ופיקוח של משרד החינוך. המשרד מקיים ביקורות שונות בנושאי בטיחות, תברואה, פדגוגיה ועוד. ככל שנמצאו ליקויים בביקורת, ההשלכות עשויות להיות בדמות סנקציות שונות, לרבות שלילת רישיון ההפעלה של המוסדות וצווים לסגירתם. כיצד עובד מערך הביקורת של משרד החינוך וכיצד ניתן להתמודד עם ההשלכות האפשריות מבחינה משפטית?

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, נותן מענה, ליווי וייצוג למוסדות חינוך ועובדי הוראה. המשרד מתמחה בדיני חינוך ומשפט מינהלי, ובעל ניסיון בייצוג לקוחותיו בפני כל הערכאות. 

חוק פיקוח על בתי ספר מעניק למנכ״ל משרד החינוך וגורמים מוסמכים מטעמו סמכויות נרחבות לקיים ביקורת במוסדות החינוך השונים. האמור חל הן על החינוך הציבורי והן הפרטי, הן על בתי ספר והן על גני ילדים. אף קייטנות קיץ, צהרונים וחוגי העשרה מסוימים כפופים לביקורת זו. חשוב כי מוסדות חינוך יכירו את מערך הבקרה ואופן פועלו, כמו גם את ההשלכות האפשריות של הביקורת ודרכי ההתמודדות עמה. 

ביקורת של משרד החינוךמה הם סוגי הביקורות של משרד החינוך? 

הביקורת המוכרת ביותר היא הביקורת הפדגוגית. במסגרתה פועלים מפקחים מטעם משרד החינוך, אשר מוודאים כי קיימת רמה לימודית נאותה בבתי הספר והגנים. מלבד זאת, קיימת ביקורת בטיחותית, במסגרתה נערכים מבדקים של רמת הבטיחות של מבני המוסד החינוכי. כמו כן, נערכת על-ידי משרד הבריאות ביקורת תברואתית. אלה הביקורות העיקריות אשר נערכות במוסדות החינוך. כאשר נמצאים ליקויים על-ידי מערך הביקורת, הרשויות מוסמכות להודיע על כך לבעלי המוסדות ולהורות להם על תיקונם. כאשר מדובר בליקויים חמורים או בהתראות חוזרות ונשנות, מוסמך מנכ״ל משרד החינוך להחליט על ביטול או אי חידוש הרישיון של המוסד או אף להוציא צו לסגירתו.

השגה על החלטה על ביטול רישיון או על צו סגירה

על ההחלטה על ביטול רישיון ניתן להגיש ערר, אשר נידון בפני הרכב של שלושה חברים, בראשות אדם המוסמך לכהן כשופט בבית משפט מחוזי. ועדת הערר עשויה להחליט על ביטול ההחלטה והבאתה לבחינה מחדש. בנוגע לצו סגירה, החוק מאפשר פניה חוזרת למנכ״ל משרד החינוך בנושא או הגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים, המוסמך להתערב בהחלטה. אין להקל ראש במקרים של הוצאת צו סגירה, שכן החוק קובע כי אי קיומו עשוי להוות עבירה פלילית שעונשה מאסר או קנס. עוד יצוין כי יש לפעול מהר ככל הניתן במקרה של השגה על סנקציה שהוטלה. הן ועדת הערר והן בית המשפט נוטים לייחס חשיבות מכרעת למועד שחלף ממתן ההחלטה ועד הגשת הערר או העתירה, בהתאמה. 

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני חינוך ומשפט מינהלי

סוגיית הביקורת של משרד החינוך דורשת קיום חשיבה והיערכות מצד בתי הספר והגנים הנתונים לפיקוח. במקרים של איתור ליקויים במוסדות, וכל סוגיה משפטית הנובעת מכך, חשוב לא להשתהות ולהסתייע בייעוץ וליווי משפטיים במקרה הצורך. אם הנכם זקוקים לסיוע משפטי בתחום דיני החינוך, נשמח לעזור. אנו מתמחים במתן מענה משפטי עבור מוסדות חינוך, עובדי הוראה והורים וייצוגם בפני הערכאות המשפטיות השונות.

marque déposée

:03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

 

צרו קשר

Scroll To Top